Zápis - Ukrajinské děti

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY /РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ/

                                                    pro školní rok 2022/2023

Pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti                s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu

                           ve čtvrtek 2.6.2022 od 13:00 do 15:00 hodin.

                            Příjem žádostí k přijetí dítěte pouze vyplněných, podepsaných 

                                                a potvrzených od dětského lékaře.

Zákonný zástupce doloží:

  • Žádost o přijetí
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování
  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum)
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kritéria pro přijímání dětí:                                                                                                        Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné).Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů.                                                                              /5 bodů/

Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"), u dítěte, které dosáhne 3 let k 31.8.2022.                                                                                                                          /4 body/

Věk dítěte: 4 roky dosažené k 31.8.2022                                                                                                           /4 body/                            3 roky dosažené k 31.8.2022                                                                                                           /3 body/                            2 roky dosažené k 31.8.2022                                                                                                           /2 body/ 

Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní.                                                                                                                                      /1 bod/

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem bodů budou dále řazeni: podle data narození od nejstaršího po nejmladší. Podmínkou pro přijetí dítěte je očkování dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (netýká se dětí, které k 31.8.2022 dosáhnou věku 5 let)

Školský obvod:
Bojínková, Česká, Jílková, Lipnicová, Kocanda, Křiby, Mezihoří, Moravská, Na Valech, Nad Dolinou, Ocúnová, Ovsíková, Pasecký žleb, Plesníkova, Pod Kocandou, Pod Křiby, Psárková, Slezská, SNP, Valachův žleb, Valy I-III, Vejvanovská, Voženílkova, Zelinova.

                                                                                                                                             Jitka Gottfriedová, ředitelka MŠ