Školné a stravné


Dle novely č.564/2006 § 6 probíhá vyúčtování školného a stravného takto:

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Pro školní rok 2021/2022 byla stanovena ve výši 515 Kč. Děti, které k 31.8.2021 dosáhly pěti let, jsou od úplaty osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.
Školné se platí ve stávajícím měsíci, proto všem dětem (kromě osvobozeným od úplaty) se tato částka strhne z inkasa k 15.9.2021. Zákonní zástupci nově příchozích dětí, mohou částku za školné zaplatit hotově u vedoucí školní jídelny, v úřední den 2.9 nebo 9.9.2021.                                  Následující měsíc (k 15.10.2021), bude ve vyúčtování již započítáno školné a stravné dohromady.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ:
Stravné se vypočítává zpětně za uplynulý měsíc, dle docházky dítěte do MŠ.

Děti do 6 let :                                     Děti 7 - 10 let :                                                                                              Přesnídávka : 12 Kč                          Přesnídávka : 12 Kč                                                                                  Oběd : 27 Kč                                       Oběd : 28 Kč                                                                                                  Svačina : 6 Kč                                    Svačina : 7 Kč                                                                                                 .............................                       ..............................                                                                                           Celkem : 45 Kč                                 Celkem : 47 Kč

Pitný režim je zajištěn po celý pobyt dítěte v MŠ.

Děti, které dovrší v průběhu školního roku 2021/2022 sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7-10 let.

Úřední den vedoucí školní jídelny: Každý čtvrtek 7.30 - 15.00 hod, nebo dle telefonické domluvy, na čísle 604 438 035  u paní Hany Vašíkové.

Možnosti plateb:

  • Z účtu z banky inkasem: u vedoucí školní jídelny si vyzvednete formulář s číslem našeho účtu, zavedete v bance souhlas k inkasu a vyplněný ho odevzdáte zpět vedoucí školní jídelny.
  • Hotově: vždy v úřední den u vedoucí školní jídelny.
  • Bankovním převodem: rodiče, kteří chtějí platit sami přes internet nebo příkazem v bance, si vyhledají částku na nástěnce, kde je vyvěšen rozpis platby za příslušný měsíc.

MŠ má účet: 123-2933570207/0100

Variabilní symbol, Vám bude přidělen v měsíci září.

Datum splatnosti je vždy do 15 dne v měsíci - PLAŤTE PROSÍM V ČAS!