Školné a stravné


Dle novely č.564/2006 § 6 probíhá vyúčtování školného a stravného takto:

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Pro školní rok 2023/2024 byla stanovena ve výši 620 Kč.                                                                       Děti, které k 31.8.2023 dosáhly pěti let, jsou od úplaty osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.
Školné se platí ve stávajícím měsíci, proto všem dětem (kromě osvobozeným od úplaty) se tato částka strhne z inkasa k 15.9.2023. Zákonní zástupci nově příchozích dětí, mohou částku za školné zaplatit hotově u vedoucí školní jídelny, v úřední den 7.9 nebo 14.9.2023.                                  Následující měsíc (k 15.10.2023), bude ve vyúčtování již započítáno školné a stravné dohromady.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ:
Stravné se vypočítává zpětně za uplynulý měsíc, dle docházky dítěte do MŠ.

Děti do 6 let :                                     Děti 7 - 10 let :                                                                                              Přesnídávka: 12 Kč                        Přesnídávka: 12 Kč                                                                                                      Oběd:  26 Kč                                      Oběd: 28 Kč                                                                                                Svačina:    9 Kč                                 Svačina:   9 Kč                                                                                           Pitný režim:   4 Kč                            Pitný režim:  4 Kč                                                                                        

 .............................                       ..............................                                                                                               Celkem:  51 Kč                                 Celkem:  53 Kč

Pitný režim je zajištěn po celý pobyt dítěte v MŠ.

Děti, které dovrší v průběhu školního roku 2023/2024 sedmi let věku, musí být zařazeni do kategorie strávníci 7-10 let.

Úřední den vedoucí školní jídelny: Každý čtvrtek 7.30  - 15.00 hod. ve své kanceláři.

Možnosti plateb:

  • Z účtu z banky inkasem: zavedete v bance souhlas k inkasu a potvrzení odevzdáte ředitelce nebo vedoucí školní jídelny.
  • Hotově: vždy v úřední den u vedoucí školní jídelny.
  • Bankovním převodem: rodiče, kteří chtějí platit sami příkazem v bance, si vyhledají částku začátkem měsíce na nástěnce, kde je vyvěšen rozpis platby za příslušný měsíc, nebo se informují u vedoucí školní jídelny.

MŠ má účet u Komerční banky: 123-2933570207/0100

Variabilní symbol, Vám bude přidělen v měsíci září.

Datum splatnosti je vždy do 15 dne v měsíci - PLAŤTE PROSÍM V ČAS!