ŠVP PV

ŠVP PV = Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Hlavní cíle předškolního vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu

  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Naše mateřská škola pracuje podle nově vypracovaného Školního vzdělávacího programu pod názvem:

" Společně se učíme, poznávat svět ve Zlíně, aneb Když sluníčko hřeje,

  příroda se směje."

Je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, je zde zastoupeno všech pět oblastí, které se navzájem prolínají.

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

Vzdělávací obsah ŠVP je rozdělen do deseti integrovaných bloků, které zahrnují vše týkající se dítěte            a světa, který ho obklopuje.                                                                                                                                                        Našim cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě - mít vztah k životu, k sobě samému, k druhým lidem a ke zdravému životnímu stylu.                                                                                                                                    Celoroční témata vystihují hlavní záměry mateřské školy. Tato témata jsou dále rozpracována                         v jednotlivých třídách v třídních vzdělávacích programech. Učitelky v nich volí pro svou třídu konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů, určují způsob realizace těchto činností (formy), doplňují jej               o různé akce. Součástí je také průběžné hodnocení.

Při své práci nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o děti mateřské školy (rozšířenou jazykovou výchovu - logopedickou péči, Dny pro zdraví aj.) Rozvíjíme také tělesnou a pohybovou zdatnost dětí na zahradě MŠ, která je vybavena  hracími prvky.
Pro předškoláky mají paní učitelky vypracovány projekty: Malí světáci, Hrátky pro předškoláky.      Využíváme koncepci: Metoda dobrého startu.
Při polodenních vycházkách do okolí (do nedalekého lesa) a citlivým přístupem i působením pěstujeme      u dětí úctu k životu, všemu živému a prosazujeme myšlenku ochrany životního prostředí.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Je důležité vyvažovat spontánní a řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám           a možnostem dětí.
Hlavní náplní naší výchovné činnosti je využívání metody prožitkového učení dětí.
Veškeré snažení všech zaměstnanců mateřské školy směřuje k tomu, aby u nás bylo dítě maximálně spokojené  a šťastné.
S tematickými částmi tohoto programu jsou rodiče podrobně seznamováni na nástěnkách u jednotlivých tříd.
Celý ŠVP PV je k dispozici v mateřské škole na nástěnce u vstupu do budovy.

Naše vize:                                                                                                                                                                      ...našim přáním je, aby od nás odcházely děti připravené zvládat situace,                                které přináší každodenní život...

Naše motto:                                                                                                                                                                     ,,Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost."