Aktivity naší MŠ

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše mateřská škola nabízí pro školní rok 2023/2024 tyto doplňkové aktivity:

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci a správnou výslovnost. Cílem projektu je rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, nácvik správné výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj komunikačních dovedností. Projekt vedou paní učitelky:

Petra Tovtová, Mgr. Eliška Gogelová využívají různých her a cvičení. Vše zapisují do sešitku pro spolupráci  s rodiči.

DNY PRO ZDRAVÍ:

Navštěvujeme s dětmi tělocvičnu 17. ZŠ Zlín, kde se děti seznamují nejen s prostory tělocvičny, ale také        s různým nářadím i náčiním. Děti mají možnost pro své zdraví si zacvičit a zahrát si různé pohybové hry na velkém prostoru, které tělocvična nabízí.

PROJEKTY PRO PŘEDŠKOLÁKY:

Zařazení do režimu dne: náhradní odpočinkové aktivity v době od 13:30- 14:00 hodin

Malí světáci

Projekt je zaměřen na prohloubení a získávání nových poznatků

o místě bydliště, rodné zemi, jednotlivých kontinentech a celé naší planetě.

Děti se seznámí s kulturními zvyky různých zemí, poslechnou si hymny

a poznají státní symboly těchto zemí.

Naučí se pozdravy a základní zdvořilostní fráze ve většině světových jazyků.

Hrátky s předškoláky

Projekt je zaměřen na rozvoj v předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

Počítání, psaní, přemýšlení, kreslení zaměřené na rozvoj grafomotoriky,

myšlenkových procesů, matematických představ, smyslového vnímání,

samostatného plnění jednotlivých úkolů + činnosti v daném časovém

intervalu. Zahrnuje úspěšný vstup do základní školy.


TRADIČNÍ AKCE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

V průběhu školního roku zařazujeme do vzdělávacího programu tradiční akce, které se nám osvědčily, jako přínosné    a zajímavé pro děti:

· Návštěva dopravního hřiště v Malenovicích

· Zelená ulice - Evropský týden mobility

· Podzimní tvoření dětí s rodiči - Podzimníčci

· Plavání 

· Dny pro zdraví - návštěvy tělocvičny 17. ZŠ

· Návštěvy knihovny na Jižních Svazích (několikrát ročně)

· Strašidýlkový karneval v MŠ

· Barevný týden v MŠ

· Pečení a zdobení perníčků s dětmi

· Vycházky do lesa - Zamykaní lesa, krmení zvířátek

· Mikuláš v MŠ společně s rejem masek

· Vánoční koledování dětí a rodičů

· Nadílka dárečků u vánočního stromečku

· Beseda s Městskou policií Zlín

· Masopustní karneval

· Vítání jara - Odemykání lesa, vycházky do lesa

· Velikonoce v MŠ

· Návštěva první třídy ZŠ s předškoláky

· Sokolníci - Přehlídka ptactva na školní zahradě

· Odpolední tvoření s maminkou ke Dni maminek

· Oslava Dne dětí

. Den otců - hravé odpoledne s tatínkem

· Polodenní výlet dětí

. Pasování předškoláků a rozloučení se se školním rokem s opékáním špekáčků, živou hudbou

· Vánoční a jarní fotografování dětí

· Divadelní a kouzelnická představení v MŠ

· Sportovní dopoledne

· Návštěva Kina Zlaté jablko

· Návštěva Městského divadla Zlín Malé scény

· Zapojování do výtvarných projektů

· Další akce, které vznikají z potřeby školy v průběhu roku


Přijďte mezi nás.